+ نوشته شده در پنجشنبه ۷ آبان۱۳۹۴ساعت 12:24 توسط حمیدرضا تلخابی |

فصلنامه علمی پژوهشی - (جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای)- دانشگاه سیستان و بلوچستان

 

بررسی روند تغییرات پوشش و کاربری اراضی شهر اراک  دوره زمانی 1973 -2011

 Trend Analysis of land use &  land cover changes in Arak city

 

1-*حمیدرضا تلخابی، ۲-پرویز ضیائیان فیروزآبادی ،۳-محمد سلیمانی4- احمد زنگانه

[1] *دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی. 

[۲]- دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران.

[۳]- دانشیار  گروه سنجش از دور و  GIS دانشگاه خوارزمی تهران.

[4]-استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهریدانشگاه خوارزمی تهران. 

چکیده
در سال‌های اخیر مسائل گسترش شهری و تغییرات پوشش اراضی، از موضوعات مهم در مقیاس جهانی بوده است، که می‌توان آن را تحت تأثیر رویدادهای طبیعی و عملکردهای انسانی در مدیریت صحیح محیط دانست. در این میان تکنولوژي سنجش از دور به دلیل تولید تصاوير ماهواره‌ای با قدرت تفکيک طيفي و مکاني بالا، به عنوان وسیله‌ای کارآمد براي آشکارسازي و ارزيابي تغييرات شناخته شده است. این تحقیق با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از داده‌ها و تصاویر ETM+,TM,MSS سال‌های 1973، 1985، 2000 و 2011 ماهواره لندست، روند تغییرات پوشش و کاربری اراضی را مورد بررسی قرار داده است. تصاویر ماهواره‌ای، در محیط نرم افزاری ARC GIS10 به روش طبقه بندی نظارت شده از نوع حداکثر مشابهت (MLC) با انتخاب نمونه‌های آموزشی، طبقه بندی شدند و برای بدست آوردن شدت تغییرات، از روش تفریق باندهای مشابه طیفی و منطق فازی استفاده شد. نتایج بررسی نشان داد که به تبع افزایش جمعیت و گسترش مساحت شهر، شدت تغییرات فازی برای دوره زمانی 85-1973 معادل 84843/0، برای دوره 2000-1985 معادل 92983/0 و برای دوره 2011-2000 معادل 92795/0 بوده است. همچنین مساحت اراضیِ شهری، در طول سه دوره فوق؛ به ترتیب 6/7، 2/15 و 9/11 کیلومتر مربع افزایش یافته و در طول دوره 38 ساله، از 9/14 به 8/49 کیلومترمربع رسیده که روند گسترش متوسط سالانه شهر به میزان 18 0/9 کیلومتر مربع، و میزان همبستگی بین افزایش جمعیت و افزایش مساحت شهر 976/0 بوده است. 

کلید واژه ها : تغییرات پوشش و کاربری اراضی، تصاویر ماهواره ای، آشکارسازی تغییرات فازی، گسترش شهری، شهر اراک

+ نوشته شده در جمعه ۳ بهمن۱۳۹۳ساعت 11:18 توسط حمیدرضا تلخابی |

ماهنامه علمی- ترویجی شهرداریها - آبان ماه 1392 شماره 118  صص40 تا 46

فضاهای شهری پیاده مدار و معیارهای سنجش آن

 

Urban pedestrian-oriented spaces and measures 

 

1- حمیدرضا تلخابی   2-نیّر فارابی اصل

 

1-کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران.
2-کارشناس ارشد شهرسازی، دانشگاه آزاداسلامی، واحد تهران مرکز

چکیده

امروزه، کیفیت و جذابیت فضاهای عمومی شهری به یکی از مهم‌ترین سنجه‌های توسعه‌یافتگی و قابلیت زندگی در شهرها بدل گردیده است. در این میان، پیاده راه‌ها به دلیل ویژگی‌های خود در ایجاد تعاملات اجتماعی در عصر ارتباطات مجازی و به عنوان پهنه‌هایی چند عملکردی که دامنه گسترده‌ای از فعالیت‌ها را در بر می‌گیرند، از نقشی اساسی برخوردار می‌باشند.در عصر اطلاعات که پیشرفت ثانیه به ثانیه انواع فناوری اطلاعات و ارتباطات الگوهای کار و زندگی مردم شهرها را به سمت دنیای مجازی و دورکاری، تعاملات و خرید و تجارت بر خط پیش می‌برد ، مطالعات روان‌شناختی اجتماعي نشان داده است كه مردم براي تعامل اجتماعي و آمد و شد، نيازمند راه رفتن و حضور در فضاهاي عمومي ویژه‌ای هستند.در این مقاله ابتدا مفاهیم و ادبیات مرتبط با پیاده راه‌ها و نظریه پردازان با رویکردهای اجتماعی و ادراک بصری و پیشینه مطالعات پیاده راه‌ها مطرح شده و سپس مجموعه‌ای از معیارها به عنوان الگویی برای سنجش مسیرهای پیاده شهرهای ایران با استفاده از مرور منابع مختلف گردآوری و ارائه شده است .

واژه‌های کلیدی: پیاده راه، سنجش کیفیت پیاده راه، تعاملات اجتماعی.

  
 
+ نوشته شده در شنبه ۱۰ اسفند۱۳۹۲ساعت 20:21 توسط حمیدرضا تلخابی |

انتخاب آقای حسین تلخابی  را به عنوان کتابخوان برتر کشوری را به جامعه فرهیخته تلخاب تبریک و شادباش عرض می نماییم.به امید موفقیت تمام همشهریان عزیز

 حسین تلخابی یاسین کتاب خوان برتر کشور

+ نوشته شده در سه شنبه ۲۲ بهمن۱۳۹۲ساعت 13:40 توسط حمیدرضا تلخابی |

زمینه ها و فرایندهای زوال در بخش مرکزی اراک

 

1- محمد سلیمانی 2- سیمین تولائی  3- احمد زنگانه  -4حمیدرضا تلخابی

 - 1دانشیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

 -2استاد و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

 -3ستادیار و عضو هیات علمی گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

 -4 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

طی دهه های اخیر پیکره یکپارچه بسیاری از شهرهای بزرگ در معرض تحولات وسیعی قرار گرفته است، بطوری که به موازات تغییرات اقتصادی، افزایش جمعیت و گسترش کالبدی شهر، بخش مرکزی بسیاری از شهرها، با مساله زوال و فرسودگی مواجه شده است. این امر بستری مناسب برای خروج ساکنین بومی و جایگزینی آنها بوسیله گروه های جدید و کم بضاعت اجتماعی را فراهم ساخته است. مقاله حاضر به واکاوی عوامل و فرایندهای اقتصادی- اجتماعی موثر در زوال و همچنین، فرسودگی بخش مرکزی شهر اراک می پردازد. رویکرد پژوهش؛ قیاسی بوده و در چارچوب روش های همبستگی و تحلیلی به انجام رسیده است. داده های پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای- اسنادی و پیماشی فراهم آمده است. منابع کتابخانه ای- اسنادی به روش تحلیل علت و معلولی سنتی و داده های پیمایشی در محیط نرم افزاری SPSS در قالب آزمون های کای- مربع و کرامر مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشانگر این واقعیت است که؛ محدوده بخش مرکزی شهر اراک، در معرض زوال و فرسودگی بوده و فضای سکونتی مناسبی برای گروه های فقیر و عمدتاَ با مبداء روستایی مهیا نموده است که از اثرات آن می توان به زوال اجتماعی و فرسودگی کالبدی اشاره نمود. در همین ارتباط، آزمون های آماری نیز معنا داری رابطه بین سنجه های اقتصادی- اجتماعی و کالبدی مورد بررسی را، تایید می کنند.

کلید واژه : فرسودگی کالبدی، زوال اقتصادی- اجتماعی، بخش مرکزی، شهر اراک


+ نوشته شده در شنبه ۲۸ دی۱۳۹۲ساعت 16:10 توسط حمیدرضا تلخابی |

 علمی- پژوهشی

نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی

 

 آشکارسازی تغییرات حوضه کویر میقان با استفاده از تصاویر ETM+, TM ,MSS

                                      و داده های اقلیمی

                                 

                   

                     1-*حمیدرضا تلخابی، ۲-پرویز ضیائیان فیروزآبادی،۳- لیلا حسینجانی

[1]                                     - *دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی. 

[۲]- دانشیار و عضو هیات علمی گروه سنجش از دور و  GIS دانشگاه خوارزمی تهران.

[۳]- دانش آموخته کارشناسی ارشد اقلیم در برنامه ریزی محیطی دانشگاه خوارزمی.

 

 

چکیده

در سال های اخیر خطر بیابان زایی و رشد کویر یکی از موضوعات مهم در مقیاس جهانی بوده  و می تواند ناشی از   نتایج تغییرات اقلیمی و ضعف در مدیریت صحیح محیط  باشد. در این میان تکنولوژي سنجش از دور  به دلیل تولید تصاوير ماهواره اي با قدرت تفکيک طيفي و مکاني بالا، به عنوان وسيله ای کارآمد براي آشکارسازي و ارزيابي تغييرات شناخته شده است. در این تحقیق،   با استفاده از داده های اقلیمی و همچنین تصاویر ETM+,TM,MSS  مربوط به سالهای1973، 1985، 2000 و 2011ماهواره لندست، روند تغییرات اقلیمی و تغییرات اراضیِ کویری، مورد بررسی قرار  گرفته است. برای بدست آوردن  شدت تغییرات ایجاد شده، و از روش تفریق باندهای مشابه طیفی و منطق فازی استفاده شد. تصاویر ماهواره ای، در محیط نرم افزاریARC GIS10 به روش طبقه بندی نظارت شده از نوع حداکثر مشابهت(MLC) با انتخاب نمونه های آموزشی، طبقه بندی شدند. نتایج بررسی نشان داد که به تبع تغییرات اقلیمی( کاهش بارش و افزایش دما) صورت گرفته، شدت تغییرات فازی برای دوره85-1973معادل84843/0، برای دوره2000-1985معادل92983/0 و  برای دوره زمانی2011-2000 معادل 92795/0 بوده است. همچنین مساحت اراضیِ کویری، در طول سه دوره فوق؛ به ترتیب 9/15، 6/8 و 9/9 کیلومتر مربع افزایش یافته و در طول دوره 38 ساله، از 8/123 به 4/158 کیلومترمربع رسیده که روند گسترش متوسط سالانه کویر به میزان  0/9052کیلومتر مربع، و میزان همبستگی بین کاهش بارش و افزایش کویر 998/0-  بوده است که توجه کامل مدیران و مسئولان به این امر را طلب می کند.

 

کلید واژه ها : آشکارسازی تغییرات فازی، تصاویر ماهواره ای،روند تغییرات اقلیمی، گسترش کویر، حوضه کویر میقان

+ نوشته شده در دوشنبه ۲۲ مهر۱۳۹۲ساعت 19:8 توسط حمیدرضا تلخابی |

فرهنگ لغات خلجي فارسي پس از هفت سال آماده چاپ گرديد:

اين فرهنگ با دو فونت فارسي ولاتين خلجي نگاشته شده و حاوي 21530

لغت و واژه هاي رايج و غير رايج خلجي مي‌باشد اميد است با چاپ اين اثر

قدم كوچكي در حفظ گنجينه‌ي زبان هاي موجود كشور عزيزمان ايران بر داشته شود.

 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۲ آذر۱۳۹۱ساعت 14:17 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

 


درباره مدیر وبلاگ اینجا


 ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۶ مهر۱۳۹۱ساعت 10:11 توسط حمیدرضا تلخابی |

ادامه مطلب


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۵ دی۱۳۹۰ساعت 23:33 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

اقاي منوچهر حبيبي

همه کسانی که روزگاری در سالهاي دهه ۴۰ شمسی به مدرسه می رفتند این شخصیت(امام بخش حبيبي) را خیلی خوب می شناسند. البته برای بقیه اهالی تلخاب نیز چهره زياد نا اشنايي نیست.

رجوع به : ادامه مطلب- كليك


ادامه مطلب
+ نوشته شده در یکشنبه ۲۰ آذر۱۳۹۰ساعت 22:33 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

شهید علی اکبر جمراسی به همراه دیگر همرزمان سپاه علی بن ابی طالب بلافاصله روانه منطقه بحرانزده سلفچگان شدند. گروه شناسایی متوجه شدند که به فضل الهی یکی از بمب های تعویه شده توسط منافقین کوردل عمل نکرده است. شهید جمراسی در عملیات خنثی سازی بمب نقش بسیار بالایی ایفا کردند و این در حالی بود که نیروهای شرکت گاز پس از فهمیدن وجود یک بمب عمل نکرده بلافاصله محل را ترک کردند و تا شعاع کیلومتر ها فقط شهید علی اکبر جمراسی و چند نفر دیگر از سپاه جهت خنثی سازی بمب ماندند. در حالی که هر لحظه احتمال انفجار و شهادت وجود داشت. در نیمه اول سال 1390 شمسی ایادی استکبار مجددا دست تجاوز بر سرزمین های ایران اسلامی بردند. و با تجهیز نظامی یک گروه فریب خوده قصد ایجاد ناامنی و اغتشاش در کشور را داشتند. شهید علی اکبر جمراسی بار دیگر در خط مقدم عملیات ضد استکبار جهانی حاضر شدند. عاقبت در پنجشنبه 30 تیر 1390 به آرزوی دیرینه خود رسیدند و افتخار شهادت را در آغوش کشیدند.

دانلود فيلم+ كليك

منبع:http://qomtsnew.066.ir/post4.php

+ نوشته شده در شنبه ۲۶ شهریور۱۳۹۰ساعت 22:36 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در شنبه ۲۸ خرداد۱۳۹۰ساعت 14:35 توسط حمیدرضا تلخابی |

" بررسی رفتاراطلاع یابی اینترنتی اعضای هیات علمی دانشگاه اراک"

نگارش : مهدی تلخابی

چكيده

فن‌آوري اطلاعات و توسعه اينترنت در جوامع علمي و تحقيقاتي موجب دگرگوني‌هاي گسترده‌اي شده و استفاده از فن‌آوري مزبور فعاليت‌هاي علمي پژوهشگران را تحت تاثير قرار داده و امكان دسترسي به اطلاعات و منابع مختلف، متنوع و روزآمد علمي را در كمترين زمان و با هزينه كم و با سرعت براي كاربران خود فراهم ساخته است. هدف اين پژوهش، بررسي رفتار اطلاع‌يابي اعضاي هيات علمي دانشگاه اراك در استفاده از اينترنت مي‌باشد. بعلاوه تفاوت رفتار اطلاع‌يابي آنان در حوزه‌هاي علوم انساني، علوم پايه، فني مهندسي و كشاورزي بررسی شده و ارتباط عواملي همچون مرتبة علمي، مهارت‌هاي زباني و رايانه‌اي جامعة آماري، با رفتار اطلاع‌يابي آنان مورد مطالعه قرار گرفته است. روش تحقيق اين پژوهش از نوع پيمايشي، جامعه مورد مطالعه، اعضاي هيات علمي دانشگاه اراك و ابزار جمع‌آوري اطلاعات پرسش‌نامه بوده است.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱۷ دی۱۳۸۸ساعت 20:29 توسط حمیدرضا تلخابی |

نثر ترکی خلجی و پدیده علی اصغر جمراسی

از نگاه مهران بهاری۲۰۰۸


برای دریافت مقاله  اینجا را کلیک نمایید.

                                                                                              (منبع مقاله:وبلاگ تلخاب- فراهان)

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۶ دی۱۳۸۸ساعت 21:13 توسط حمیدرضا تلخابی |

چکیده مقاله :

 يكي از مهمترين شواهد ژئومرفولوژيكي ميزان و نحوه عملكرد خطوط گسلي، ويژگيهاي ژئومرفولوژيك عوارض پيرامون آنها و به ويژه مرفولوژي مخروط افكنه ها و سلسله مراتب آنها از نظر زماني، مكاني و توپوگرافي است. محدوده تحت بررسي، چاله مرفوتكتونيكي كوير ميقان اراك مي باشد. از آنجا كه متغيرهاي مؤثر در تكامل ژئومرفولوژيكي اين حوضه فراتر از خط تقسيم پيرامون آن عمل نموده اند، بنابراين محدوده تحت بررسي به چهار گوش نقشه زمين شناسي قم تعميم داده شده است. فرضيه تحقيق ارتباط هيدرولوژيكي در حوضه مسيله و چاله ميقان اراك را حكايت مي كند. براساس اين فرضيه، حوضه ميقان تا اواخر پليوستوسن يكي از زير حوضه هاي چاله مسيله بوده است. سرانجام فعاليت گسل هاي حاشيه اي(گسل هاي تلخاب و تبرئه) و جهش گرابني آنها موجب تفكيك چاله ميقان از حوضه مسيله شده است. بررسي شواهد موجود از جمله مرفولوژي مخروط افكنه هاي قديمي و جديد، موقعيت، جهات و جهش گسل ها، رسوب شناسي چاله ميقان و همچنين بررسي اختلاف ارتفاع موجود بين سطوح مخروط افكنه اي قديمي و خط تقسيم بين حوضه هاي ميقان و چاله مسيله از مهمترين شواهدي هستند كه فرضيه فوق را اثبات مي كنند.

برای دریافت مقاله اینجا راکلیک نمایید.

+ نوشته شده در چهارشنبه ۶ آبان۱۳۸۸ساعت 12:20 توسط حمیدرضا تلخابی |

اقای دهیار از پروژه هایی که هم اکنون در حال اجراست را به شرح زیر اعلام کرد:

مطالب بیشتر در اینجا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در پنجشنبه ۱ مرداد۱۳۸۸ساعت 12:24 توسط حمیدرضا تلخابی |

 نظر خودتان را در مورد تخریب چهره قدیمی چشمه اب تلخ روستای تلخاب بیان کنید؟ ایا باید چهره قدیمی حفظ می شد یا به شکل جدید و با مصالح جدید ساخته می شد؟

چشمه اب معدنی

 تصاوير جديد google map 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۸ساعت 14:2 توسط حمیدرضا تلخابی |

ايرج ميلاني

ایرج میلانی مشهور به  مارکوپولوی ایران به خاطر علاقه به قومیت ها و اقوام ایرانی از اینکه بتواند روزی میهمان خلج های فراهان بشود بسیار ابراز علاقه نموده و عنوان می نمود در اولین فرصتی که برایش فراهم باشد برای تهیه مستندی از خلج ها به فراهان خواهد امد . او همچنین بسیار مشتاق بود تا از نزدیک با اقای علی اصغر جمراسی ارتباط نزدیک و رو در رویی داشته باشد و از نظرات ان محقق خلج زبان هم در معرفی دقیق خلج ها استفاده بنماید. 

+ نوشته شده در چهارشنبه ۱۳ خرداد۱۳۸۸ساعت 13:55 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

نويسنده : مهدي تلخابي


 دانشجوي كارشناسي ارشد كتابداري و اطلاع رساني و كارشناس بخش مرجع كتابخانه مركزي دانشگاه اراك mtlib11@gmail.com


چكيده

ايكس. ام.ال. يک استاندارد صنعتی قدرتمند و انعطاف پذیر برای انتقال اطلاعات ساخت یافته  است. این زبان توسط کنسرسیوم شبکه جهانی به عنوان ابزاری برای به اشتراک  گذاردن اطلاعات از طریق اینترنت ارائه شده است. مجموعه مشخصات ایکس ام ال توسط یک گروه کاری در کنسرسیوم وب جهانی منتشر شده است و توسط تعدادی از شرکت های پیشرو در صنعت کامپیوتر پشتیبانی می شود.

برای دریافت مقاله اينجا را کلیک نمایید.

 

+ نوشته شده در دوشنبه ۲۸ بهمن۱۳۸۷ساعت 21:38 توسط حمیدرضا تلخابی |

ترکی خلج

این لهجه از زبان ترکی که منحصر به کشور ایران می باشد توجه دانشمندان ترک شناش جهان را به خود جلب کرده است. طبق بر آوردی که در سال 2000 میلادی صورت گرفته حدود 50 هزار نفر ترک خلج در شمالشرق شهر اراک در استان مرکزی و نیز پراکندگی اندکی در برخی مناطق استان قم دارند.
ترکی خلجی شباهت بسیار به ترکی آذری دارد لیکن کلمات ترکی باستان بصورت انحصاری در این لهجه بوفور یافت می شود و در حقیقت این لهجه از ترکی را تبدیل به پلی برای محققان ترکی باستان برای نیل به ترکی مادر کرده است. طبق نظریه نوع بندی بر اساس شیوه مکتوب، ترکی به سه دوره تقسیم می شود:


1- ترکی باستان: شامل زبان گوی ترک،اویغوری وقرقیزی باستان
2-ترکی میانه دارای سه شاخه زیر:
الف- دوره تثبیت زبان ادبی ترکی اویغوری و پیرایش متون مانوی و بودائی
ب- دوره زبان ادبی ترکی چاغاتای
پ- دوره زبان ادبی ترکی اوغوزی و قبچاقی
3- ترکی نوین، شامل همه زبان های ترکی معاصر .
در حقیقت دانشمندان ترک شناس قبل از معطوف شدن به وجود لهجه ترکی خلجی در ایران ناچار بودند برای تحقیق در دوره های ترکی باستان و میانه به کتب مکتوب و سنگ نوشته ها و اسناد تاریخی استناد نمایند ولی لهجه ترکی خلجی به عنوان شاهدی زنده در مقابل دانشمندان قرار گرفت.
البته ترکی باستان یک زبان مرده همانند زبان اوستایی نیست زیرا که ترکی معاصر ادامه منطقی همان شیوه است. در حالیکه اکثر زبانهای مرده مثل اوستایی نه از زبان دیگر ریشه گرفته آند و نه در زبان دیگری اداوه یافته‌اند.

براي مطالعه در زمينه تاريخچه قوم خلج اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت فايل مطالعاتي در زمينه اقوام خلج اينجا را كليك نماييد.

 برای مطالعات بیشتر به(وبلاگ اقای علی اصغر جمراسی)  مراجعه نمایید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۲۱ بهمن۱۳۸۷ساعت 20:7 توسط حمیدرضا تلخابی |

روستای تلخاب از لحاظ تقسیمات استانی در شهرستان فراهان و از لحاظ موقعیت مطلق جغرافیایی در طول 49 درجه و 38دقیقه و 58 ثانیه و عرض 34درجه 42دقیقه و 37 ثانیه شمالی واقع شده است. بلندترین نقطه ارتفاعی کوه قوش قیه سی با ارتفاع 2239 متر از سطح دریا قرار دارد. این حوضه دارای اقلیم خشک و نیمه خشک بوده و متوسط بارندگی سالیانه 304 میلیمتر و درجه حرارت 18.4 سانتیگراد را دارا می باشد. به دلیل کوهستانی بودن و شرایط خاص اقلیمی، دارای محیطی مساعد و نسیمی لذت بخش است. غار دام دام از بزرگترین غارهای استان در این روستا واقع بوده و گسلی هم که از وسط تلخاب گذشته به گسل تلخاب شهرت دارد. نام 10 روستا با عنوان تلخاب نیز در فرهنگ جغرافیایی ایران به چشم می خورد. تلخاب در شمال منطقه فراهان قرار گرفته که فاصله آن تا فرمهین 30، اراک 70 و تا تهران 270 کیلومتر است.احتمال قریب به یقین نام این روستا به خاطر وجود چمشه آب معدنی تلخی است که درآن جریان دارد. با 900 خانوار از بزرگترین روستاهای استان بوده و جمعیتی بالغ بر 4000 نفر را در خود جای داده است و مردم غالباًَ به زبان خلجی و ترکی تکلّم می کنند. شرایط طبیعی بستر را چنان فراهم ساخته که مردمی خوش ذوق، فهیم وکوشا در عرصه های علمی ، فرهنگی ،اقتصادی و ورزشی وارد جامعه شده و خدمات شایانی را ایفا نموده اند. پایبندی به اصول و عقاید مذهبی، اجرای مراسمات دینی و بالا بودن سطح فرهنگ و سواد، میهمان نوازی و خوش خلقی از ویژگی های منحصر به فرد این روستا می باشد. عالمانی چون علی اصغرجمراسی از افتخارات شاعری و علمی روستا و منطقه به حساب می آیند.اقای شمس الله نظری را هم می توان در زمره شاعران محلی این روستا قلمداد کرد. 25شهید و دهها جانباز و چند مفقود الاثر و خانواده ای با 4 شهید لوح زرّینی است از دلاور مردی های این روستا. مجید تلخابی قهرمان پاورلیفتینگ کشور نیز از این روستا می باشد. در بعد اقتصادی یکی ازقطب های تولیدی در زمینه های کشاورزی و دامی بوده و بزرگترین مجتمع تولید گوشت قرمز استان نیز در آن واقع است. زیبایی طبیعت و مزارع سرسبز و آوازچشمه های جوشان چشم و گوش هرنظاره گری را به تامّل وا می دارد . راه اسفالته، مرکزدرمانی، بانک کشاورزی، شرکت تعاونی، صندوق قرض الحسنه، پمپ بنزین، پست، مدرسه ابتدایی تا پیش دانشگاهی،درمانگاه، کتابخانه، بهزیستی، سالن سرپوشیده ورزشی، سوله ،مخابرات، آب، برق، تلفن و گاز، دفتر برق و بیمه ، نانوایی، حسینیه و مسجد و ... از امکانات این روستا می باشد. گویی همه شرایط طبیعی و انسانی دست به دست هم داده اند تا نام پر آوازه تلخاب در جای جای ایران شناخته شده باشد.

براي دريافت خلاصه مطالعات طرح هادي تلخاب اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت وضعيت اقتصادي و كشاورزي تلخاب اينجا را كليك نماييد.

براي دريافت مقاله سفري كوتاه به روستا اينجا را كليك نماييد


جدول تغييرات جمعيتي تلخاب بين سال هاي 1335 تا 1385


+ نوشته شده در یکشنبه ۲۰ بهمن۱۳۸۷ساعت 12:47 توسط حمیدرضا تلخابی |

معرفي و بررسي كتاب

                           علي اصغرجمراسي

         

                                                  كارشناس مسائل امنيتي

نقش پليس در امنيت شهري و حكومتداري خوب

اثرموردبررسي، برآن است به مديران ملي و استاني، پليس و سازمان‌هاي اجتماعي و شهري؛كه در راه ايجاد و توسعه امنيت در سطوح محلي وشهري گام بر مي دارند ،كمك كند. بدين منظور چالش‌ها و ناآرامي‌هاي موجود درشهرها وعكس العمل پليس دربرخورد با اين حوادث كه عمدتاً پليس ومديران شهري باآنها مواجه هستند،مورد بررسي قرارمي‌گيرد.

 درسالهاي اخير،افزايش آشكار ميزان جرم و بزهكاري در شهرها ،موجب گسترش احساس‌ناامني وبي اعتمادي به پليس شده است.اين‹‹بحران عدم اعتماد به پليس››  با به‌كارگرفتن سازمان‌هاي رو به رشد خصوصي در مسائل امنيتي وكاهش ميزان دخالت‌هاي دولت تا حدودي تعديل شده‌اما بهرحال،در شهرها، نگراني عميق مردم نسبت به عدم توانايي پليس در ايجاد امنيت در نقاط خاصي از شهر ، بخصوص در مناطق فقير نشين همچنان مشهود است . نهادهاي محلي پيشگيري از جرم،دركنار عوامل قانوني و انجمن‌هاي شهري مجدانه مي‌كوشندتا برمبناي رويكردهاي نوين راهكارهايي جدي براي مقابله با جرائم بيابند . اين موضوع آنان رابه ارزيابي مجدد نقش پليس در چهارچوب«مديريت شهري»و«همكاريهاي‌محلي» هدايت كرده است. بدين منظور لازم است تا همكاري نزديك بين پليس و مردم بعنوان يك«اصل» موردتوجه قرار گيرد ودر نتيجه احساس پاسخگو بودن پليس در برابر مردم تعميق گردد .                                                         

 نمايش تصوير در وضيعت عادي
  1.  ادامه مطلب در اینجا
  2.  دریافت مقاله در اینجا
+ نوشته شده در یکشنبه ۶ بهمن۱۳۸۷ساعت 23:16 توسط حمیدرضا تلخابی |

تقدیم به مردم مظلوم غزه و فلسطین

بیا موسی که قومت گشته شیطان                       فتادن جان مردم مثل طوفان

نداره ذره رحم این بی شرف ها                            بریزند اتش از علیا وسفلی

ادامه شعر در اینجا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در چهارشنبه ۲۵ دی۱۳۸۷ساعت 10:58 توسط حمیدرضا تلخابی |

شهيد علي تلخابي

پدر شهيدان ابوالقاسم و احمد تلخابي و همسر شهيده ي حج حاجيه كبري تلخابي 
 شهيد علي تلخابي با اينكه يك فرد عامي و كشاورز بود اما از نظر اسلامي و سياسي بينش خيلي بالايي داشت . با اينكه از نظر اقتصادي وضع چندان مناسبي نداشت اما خمس ساليانه ي محصول گندمش را مي پرداخت از علاقه شديدي كه به امام و انقلاب داشت روستا را ترك گفت و به شهر آمد تا فرزندانش را هر چه بيشتر مذهبي و انقلابي پرورش دهد و هر آن منتظر فرمان امام بود و تمام زندگيش را وقف اين كار كرده بود بطوريكه وقتي بستگانش به او مي گفتند : چرا كمتر رفت و آمد مي كنيد مي گفت : تا وقتي نهضت به ثمر ننشيند ما هم از پاي نخواهيم نشست . وقت براي اين كارها زياد است . وقتي امام آمد و انشاالله اين انقلاب پيروز شد مي آييم .
انقلاب پيروز شد و بعد از آن سالهاي اوليه جنگ بود كه با اطاعت از فرامين امام راحل فرزندانش را يكي پس از ديگري عازم ميدانهاي نبرد مي كرد و بعد از شهادت دو پسرش احمد و ابوالقاسم مصمم شده بود كه خود نيز به جبهه برود كه وقتي فرزندانش به او گفته بودند كه ما دو شهيد داده ايم بس است تو ديگر به جبهه نرو گفته بود : هر كس وظيفه ي خودش را انجام مي دهد و وظيفه ي من بر عهده ي من است .
در سال 64 هم كه عازم ميدانهاي نبرد شده بود در آن جا هم وقتي فهميده بودند كه پدر دو شهيد است او را به خط مقدم و براي حمله نمي بردند كه ايشان به اجبار آنها را متقاعد كرده بود و به جلو رفته بود كه در ادامه عمليات والفجر 8 در عمليات فاو به درجه رفيع شهادت نائل آمده بود.
بنياد شهيد انقلاب اسلامي منطقه 2 قم ـ واحد تحقيق و پژوهش


مطالب بيشتر در اينجا


ادامه مطلب
+ نوشته شده در دوشنبه ۴ آذر۱۳۸۷ساعت 12:24 توسط حمیدرضا تلخابی |

                                         مصاحبه با مجید تلخابی
                           قهرمان پاورلیفتینگ کشور مجید تلخابی ، یکی از شناخته شده ترین قهرمانان رشته های قدرتی است که عناوین قهرمانی وی در مسابقات پاورلیفتینگ و قوی ترین مردان ایران و آسیا ، بارها و بارها تکرار شده است . قهرمانی وی در مسابقات قوی ترین مردان 105- انجمن قوی ترین مردان ایران اعزامی به مسابقات جهانی ، بهانه ای شد تا مصاحبه ای با این قهرمان ارزنده کشورمان انجام دهیم .ادامه مطلب
ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۶ مهر۱۳۸۷ساعت 18:56 توسط حمیدرضا تلخابی |

 

عکس های بیشتراینجا 

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۱ تیر۱۳۸۷ساعت 16:50 توسط حمیدرضا تلخابی |

معرفی حوزه ابخیز تلخاب

حوضه ابخیز تلخاب با مساحتی برابر 92/54 هکتار از لحاظ تقسیمات استانی در بخش فراهان شهرستان تفرش (دهستان فشک) و از لحاظ موقعیت جغرافیایی بین طول های 56/33/49 تا 39/40/49 و در عرض های جغرافیایی  39/45/34 تا 16/40/34 واقع گردیده است و از طرف شمال با روستای ارزومند، از طرف غرب با روستای ضیااباد، از طرف شرق با چاقر و از طرف جنوب  با روستای کاظم اباد همسایه است همچنین از طرف شمال غرب  با روستای رکین ، از طرف جنوب غرب با روستای شیرین اباد وعباس اباد،شمال شرقی با کلا و از طرف جنوب شرق با روستای فشک همسایه است .
بلند ترین نقطه ارتفاعی  کوه قوش قیه سی در شمال  منطقه با ارتفاع 2239متر از سطح ابهای ازاد و پست ترین نقطه حوضه که در محل خروجی زیر حوضه a می باشد دارای ارتفاع 3/1837متر از سطح دریا است . تلخاب در شمال منطقه فراهان قرار گرفته است که فاصله ان از طریق جاده اسفالته تا فرمهین 30 کیلو متر و تا شهر اراک 65 کیلومتر و تا تهران 270 کیلو متر است و بزرگترین مرکز جمعیتی فراهان می باشد و در مجموع 183/0از کل مساحت استان را شامل می شود. و یکی از بزرگترین غارهای استان مرکزی با نام غار دام دام  در این روستا می باشد.

  1.  تلخاب با900خانوار و بیش از3500 نفر جمعيت يکی از قطب های پرورش فرآورده های خام  دامی در کشور می باشد وعلاوه بر واحد های گوساله پروری سنتی بزرکترين مجتمع دامپروری صنعتی با ظرفيت 6 هزار رآس را در اختيار دارند که با توسعه فاز 2 تعداد واحد ها از 120 به 200 واحد اقزايش خواهد يافت.
  2.   تعداد 700 نقر از جوانان اين روستا با تلاش و همت  ولای خود توانسته اند  در رشته های  ورزشی مختلف از جمله کشتی و زيِر مجموعه ی پاورلفتينک پيشرفت های زيادی را به دست آورده اند  در روستای تلخاب  با فراهم بودن  فرصت های شغلی در زمينه دامپروری و کشاورزی  اين روستا در چند سال اخير  مهاجر پذ ير نيز بوده است.
  3. در نبرد 8 سال جنگ تحميلی ملت ايران  تعداد25 نفر از بهترين جوانان تلخاب جان خود را فدای ميهن نموده اند ....و خانواده ای با 4 شهید از افتخارات تلخاب می باشد.

نام ۱۰روستا در فرهنگ جغرافیای ایران آمده است که تمامی این روستاها به نام تلخ اب یا تلخاب شهرت دارند و موقعیت جغرافیایی آنها به قرار زیر است:

۱-  دهی از دهستان فراهان علیاست که در بخش فرمهین شهرستان اراک واقع است و 1320 تن سکنه دارد (از فرهنگ جغرافیایی ایران (2 ج

۲--دهی از دهستان زنجانرود است که در بخش مرکزی شهرستان زنجان واقع است و410 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 2)

۳- دهی از دهستان شهر ویران است که در بخش حومه شهرستان مهاباد واقع است و 480تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج )

۴- دهی از دهستان آتش بیک است که در بخش سراسکندر شهرستان تبریز واقع است و435 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج2)

۵- دهی از دهستان هندمینی است که در بخش بدره شهرستان ایلام واقع است و180 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)

۶- دهی از دهستان بهمئی سرحدی است که در بخش کهکیلویه شهرستان بهبهان واقع است و200 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج6)

۷- دهی از دهستان هلایجان است که در بخش ایزه شهرستان اهواز واقع است و110 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج6).

۸- دهی از دهستان علیشیروان است که در بخش بدره شهرستان ایلام واقع است و 150تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 5)
 

۹- دهی از دهستان کاکی است که در بخش خورموج شهرستان بوشهر واقع است و 140تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیایی ایران ج 7.)

۱۰- دهی از دهستان حومه بخش زرند است که در شهرستان کرمان واقع است و175 تن سکنه دارد. (از فرهنگ جغرافیائی ایران ج5)

برای یافتن مطالب بیشتر به اینجا بروید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در شنبه ۱ تیر۱۳۸۷ساعت 16:47 توسط حمیدرضا تلخابی |